top of page
بوتان
اطلاعات جلسات

FMG - روبروی پارکینگ تاکسی قدیمی - یکشنبه (6-7 بعد از ظهر) چهارشنبه (6-7 بعد از ظهر) شنبه (6-7:30)

Survival - حضور در مرکز - دوشنبه (5-6 بعد از ظهر) جمعه (5-6 بعد از ظهر)

تمیز و هوشیار - رستوران سالسا فیستا - Etho Metho Plaza - پنجشنبه (5.30-6:30 بعد از ظهر)

بازماندگان RTC  –  کالج RTC - سه شنبه (5-6 بعد از ظهر) پنجشنبه (5-6 بعد از ظهر)

حسن نیت  - انجمن Chithuen Phenday DIC، Paro - سه شنبه (5-6 بعد از ظهر) جمعه (5-6 بعد از ظهر) یکشنبه (5-6 بعد از ظهر)

هنوز در حال رشد - هتل Peljorling، پارو - چهارشنبه (5-6 بعد از ظهر) شنبه (5-6 بعد از ظهر)

 

شماره خط کمک NA

3072 7730 975 +

bottom of page