top of page

فضای زنانه

چشم انداز ما

که هر زنی که شناسایی می کند  به عنوان یک معتاد در جهان  این شانس را دارد که پیام معتادان گمنام (NA) را به زبان و فرهنگ خود تجربه کند و فرصتی برای یک روش جدید زندگی بیابد.

به عنوان بخشی از جوامع NA در سراسر جهان، خدمات جهانی NA و مجمع آسیا و اقیانوسیه (APF)  با روحیه وحدت و همکاری برای انتقال پیام بهبودی خود به زنان در سراسر جهان همکاری کنید.

هدف کارگروه توسعه انجمن زنان (FD) این است؛

تشویق و حمایت از تلاش‌های FD در منطقه آسیا و اقیانوسیه، و افزایش آگاهی زنان در حال بهبودی و برای آنها. در میان  زنان، NA و تمام جوامع در منطقه آسیا و اقیانوسیه.

این فرم تماس  توسط APF ارائه می شود و  مستقیماً و فقط به هماهنگ کننده فعلی گروه کاری FD زنان APF می رود.

لطفا تماس بگیرید، ما دوست داریم از شما بشنویم

با تشکر! پیغام فرستاده شد.

bottom of page