top of page

برای حرفه ای ها

به این بخش از وب سایت ما خوش آمدید.  هر کدام از  پیوندهای گرافیکی زیر به www.na.org که در آن انجمن ما نسخه هایی از ادبیات NA را برای وب نگهداری می کند.

منابع و ادبیات بیشتر در سایت خدمات جهانی NA در اینجا وجود دارد:  

خدمات جهانی NA - برای حرفه ای ها

 

ما آن را پیشنهاد می کنیم  «در زمان بیماری»، «گروه‌های NA و دارو»، «برای کسانی که در حال درمان هستند»، «توسط  معتادان جوان، برای  معتادان جوان، «مواد مخدر گمنام و افراد تحت درمان با کمک دارو» می تواند مورد توجه متخصصان باشد.


 

Narcotics Anonymous: A Resource In Your Community
An Introduction to NA Meetings
Informtion about NA
Narcotics Anonymous 2016 Membership Survey
bottom of page